Raporty

*EGH SA stosuje podział na raporty kwartalne jednostkowe i skonsolidowane od II kwartału 2018 roku oraz roczne jednostkowe i skonsolidowane od 2017 roku.

10/2022 Wypłata dywidendy za rok 2021 spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.

Zarząd Ekopolu Górnośląskiego Holding SA przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwały nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.

Załącznik

6/2022 Lista Akcjonariuszy reperzentujących powyżej 5% akcji na ZWZA w dniu 20-06-2022.

Zarząd Ekopol Górnośląski Holding SA S.A. „Spółka” przekazuje listę akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2022 roku, którzy reprezentowali powyżej 5% kapitału zakładowego.

Załącznik

8/2022 Zwołanie ZWZA akcjonariuszy spółki EGH SA

Zarząd Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000262988 (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 402 (2) Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20.06.2022 roku o godz. 12.00,
które odbędzie się zdalnie za pośrednictwem dedykowanej platformy informatycznej „e-Voting” udostępnionej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał znajdują się w załączeniu do niniejszego raportu.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

Projekt uchwał

Klauzula RODO

5/2022 Termin publikacji raportów finansowych: jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2021.

Zarząd spółki Ekopol Górnośląski Holding SA z siedzibą w Piekarach Śląskich podaje do wiadomości termin opublikowania raportów finansowych : jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2021

Publikacja odbędzie się 19-05-2022

5/2022 Regulamin udziału w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Działając na podstawie § 12 pkt.4 Statutu Spółki Rada Nadzorcza Uchwałą z dnia 10.05.2022 roku wprowadziła regulamin zasad udziału w walnym zgromadzeniu Ekopol Górnośląski Holding SA przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej na odległość.

Załącznik

4/2022 Informacja o wstępnych wynikach finansowych za I kwartał 2022

Zarząd EGH SA informuje o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych Spółki za I kwartał 2022 roku.
Jednostkowe przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi za I kwartał 2022 r. wyniosły 77 459 172 zł. co stanowi wzrost o 53,2 % w porównaniu do I kwartału 2021 r. Zysk brutto wyniósł 1 949 405 zł co stanowi wzrost o 145,4% w porównaniu do I kwartału 2021 r. Wzrost przychodów netto ze sprzedaży związany jest ze znaczącym wzrostem wykorzystania technologii Mikrostacje.pl przez dodatkowych klientów oraz z właściwym wykorzystaniem zmiennych na rynku przede wszystkim w zakresie cen wyrobów stalowych i paliw.
W I kwartale 2022 r. podłączono 45 przedsiębiorców do istniejących Mikrostacji.pl, co w porównaniu z I kwartałem 2021 r. stanowi wzrost o ok. 185%. W całym roku 2021 tych połączeń było 63.
Ze względu na trwający proces sporządzania raportu skonsolidowanego Grupy Ekopol Górnośląski Holding SA na dzień publikacji niniejszego raportu nie dysponujemy wstępnymi wynikami skonsolidowanymi za I kwartał 2022 rok.
Ostateczne dane finansowe zostaną przekazane do wiadomości publicznej zgodnie z terminami przekazywania raportów okresowych w 2022 r. tj. w dniu 11.05.2022 roku.
Publikacja powyższej informacji jest konsekwencją znaczącej zmiany przychodów i wyniku finansowego we wskazanym wyżej okresie.

3/2022 Nabycie akcji przez Prezesa EGH SA

Zarząd spółki Ekopol Górnośląski Holding SA _Emitent_ informuje ,że w dniu 25-02-2022 otrzymał zawiadomienie w trybie art .19 ust 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez Andrzeja Piecucha-prezesa zarządu spółki.

Załącznik

2/2022 Nabycie akcji przez Prezesa EGH SA

Zarząd spółki Ekopol Górnośląski Holding SA _”Emitent”_ informuje, że w dniu 24 -01- 2022 r. otrzymał zawiadomienie ,w trybie art. 19 ust 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez Andrzeja Piecucha – prezesa zarządu.

Załącznik

1/2022 Nabycie akcji przez Prezesa EGH SA

Zarząd spółki Ekopol Górnośląski Holding SA _”Emitent”_ informuje, że w dniu 21 -01- 2022 r. otrzymał zawiadomienie ,w trybie art. 19 ust 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez Andrzeja Piecucha – prezesa zarządu

Załącznik

28/2021 Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Ekopol Górnośląski Holding SA _Emitent_ informuje ,ze w dniu 06-12-2021 otrzymał zawiadomienie w trybie art 19 ust 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez Jakuba Szymańskiego – członka rady nadzorczej. Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik

27/2021 Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Ekopol Górnośląski Holding SA _Emitent_ informuje że w dniu 01-12-2021 otrzymał zawiadomienie w trybie art 19 ust 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez Jakuba Szymańskiego – członka rady nadzorczej. Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik

26/2021 Informacja dotycząca wprowadzenia do obrotu nowego produktu

Zgodnie z deklaracją zarządu spółki Ekopol Górnośląski Holding SA ,oraz decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w sprawie zezwolenia na wyprowadzenie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego z dniem 01-12-2021 rok
Spółka wprowadza do obrotu nowy produkt tj benzynę bezołowiową o liczbie oktanowej _RON_95
lub większej, kod CN 27101249.

25/2021 Nabycie akcji przez członka rady nadzorczej

Zarząd spółki Ekopol Górnośląski Holding SA _”Emitent”_ informuje, że w dniu 29 -11- 2021 r. otrzymał zawiadomienie ,w trybie art. 19 ust 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez Jakuba Szymańskiego – członka rady nadzorczej
Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik

24/2021 Nabycie akcji przez członka rady nadzorczej

Zarząd spółki Ekopol Górnośląski Holding SA _”Emitent”_ informuje, że w dniu 24 -11- 2021 r. otrzymał zawiadomienie ,w trybie art. 19 ust 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez Jakuba Szymańskiego- Członka Rady Nadzorczej
Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik

23/2021 Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

Zarząd spółki Ekopol Górnośląski Holding SA _”Emitent”_ informuje, że w dniu 24 -11- 2021 r. otrzymał zawiadomienie ,w trybie art. 19 ust 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez Andrzeja Piecucha- Prezesa Zarządu.
Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik

22/2021 Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

Zarząd spółki Ekopol Górnośląski Holding SA _”Emitent”_ informuje, że w dniu 23 -11- 2021 r. otrzymał zawiadomienie ,w trybie art. 19 ust 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez Andrzeja Piecucha- Prezesa Zarządu.
Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik

21/2021 Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Ekopol Górnośląski Holding SA _”Emitent”_ informuje, że w dniu 23 -11- 2021 r. otrzymał zawiadomienie ,w trybie art. 19 ust 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez Jakuba Szymańskiego- Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik

20/2021 Wyciąg z księgi akcyjnej spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.

W związku z wieloma pytaniami akcjonariuszy oraz osób zainteresowanych działaniami spółki o aktualny akcjonariat , Ekopol Górnośląski Holding S.A. w załączeniu prezentuje wyciąg z księgi akcyjnej na dzień 12.08.2021 roku.

Załącznik

18/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA 02-07-2021

Zarząd Ekopolu Górnośląskiego Holding SA z siedzibą w Piekarach Śląskich _dalej Spółka lub Emitent_ przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA spółki ,które odbyło się w dniu 02-07-2021

Załącznik

16/2021 Umorzenie Subwencji

Zarząd Ekopol Górnoślaski Holding S.A z siedzibą w Piekarach Śląskich _dalej: Spółka_, w nawiązaniu do raportu ESPI nr 17/2020 z dnia 18 maja 2020 r., w którym poinformował o otrzymaniu decyzji w sprawie przyznania subwencji finansowej informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu decyzji w sprawie zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji finansowej, udzielonej Spółce w kwocie 3 500 000 zł. Mocą decyzji ustalono zwolnienie z obowiązku zwrotu subwencji w wysokości 50%, tj. w kwocie 1 750 000 zł. Pozostała część w kwocie 1 750 000 zł zostanie spłacona przez Spółkę zgodnie z harmonogramem – w 24 równych, miesięcznych ratach.

Zarząd przypomina, iż subwencja została udzielona Spółce ze środków publicznych, które zostały przeznaczone na realizację rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego w związku ze skutkami pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę COVID-19.

15/2021 Nabycie akcji przez członka rady nadzorczej Ekopol Górnoślaski Holding SA

Zarząd Ekopol Górnośląski Holding S.A _dalej: „Spółka”, „Emitent”_ zgodnie z art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR informuje, iż w dniu 29 czerwca 2021 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie o transakcjach _nabycie akcji Emitenta_ w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Pana Mirosława Skuza, Członka Rady Nadzorczej
Treść przedmiotowego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego Raportu bieżącego.

Załącznik

14/2021 EGH SA informuje o zwołaniu na dzień 02-07-2021 roku na godz. 12:00 ZWZA

Projekt uchwał na ZWZA znajduje się w załączniku

Załącznik

11/2021 Uruchomienie oferty fotowoltaicznej w spółce Ekopol Górnośląski Holding SA

Zarząd Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. _dalej jako: Spółka, Emitent_ informuje, iż w dniu 24 maja 2021 r. uruchomił specjalną ofertę fotowoltaiczną dedykowaną bazie ponad tysiącu dotychczasowych klientów korzystających z autorskiej technologii Emitenta mikrostacje.pl i dostaw paliw płynnych. Do realizacji tego zadania Spółka 1 maja 2021 r. powołała w strukturach Emitenta nową jednostkę – Ekopol Energy, która będzie skupiać swoją działalność w obszarze fotowoltaiki. Jest to część realizacji strategii Spółki opublikowanej w raporcie bieżącym _51/2020_ „Plany rozwoju Spółki Ekopol Górnośląski Holding SA na lata 2020-2023” w dniu 09 grudnia 2020 r., gdzie Spółka poinformowała o tym iż, do 2023 r. planuje stać się kompleksowym dostawcą rozwiązań paliwowo-energetycznych.

Emitent w ramach Ekopol Energy zaoferuje zakup urządzeń fotowoltaicznych, który będzie rabatowany w zależności od poziomów zamawianego paliwa. Będą to instalacje fotowoltaiczne budowane na parkingach przedsiębiorstw ponad poziomem gruntu, nie ograniczające funkcjonalności dotychczasowego miejsca. Urządzenia zostaną połączone do istniejącej już technologii Emitenta mikrostacje.pl, a ich obsługa oraz monitoring pracy będą możliwe dla klientów spółki w ramach jednego, działającego już systemu zarządzania. Ich zakup będzie możliwy w formie jednorazowej płatności lub leasingu finansowego oferowanego przez podmiot należący do Grupy Kapitałowej Emitenta – Ekoset Direct Investment Sp. z o.o., albo inną instytucję finansową.

Każdy projekt instalacji będzie dostosowywany do wybranego klienta, a komponenty do urządzeń będą pochodziły od spółki Sunday Energy S.A., certyfikowanego przedstawiciela światowych producentów komponentów OZE, z którym spółka w dniu 28 stycznia 2021 r. zawarła umowę o współpracy, co zostało podane w raporcie bieżącym _2/2021_ „Zawarcie umowy o współpracy z Sunday Energy SA”.

Szczegółowe informacje o ofercie fotowoltaicznej Ekopol Energy zostały podane na stronie Emitenta: https://ekopolenergy.pl/ i https://ekopolenergy.pl/sfinansuj-paliwem/.

Niniejszą informację Zarząd uważa za istotną mając na uwadze, iż jest to unikatowe rozwiązanie w skali kraju, którego wdrożenie pozwoli Spółce na istotny wzrost dostaw oleju napędowego, co bezpośrednio wpłynie na przyszłe przychody Spółki.

10/2021 Termin publikacji raportów za rok 2020 spółki EGH SA

Zarząd spółki Ekopol Górnośląski Holding SA z siedzibą w Piekarach Ślaskich podaje ostateczny termin publikacji raportów: jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2020 na dzień 31-05-2021.

6/2021 Zawarcie umowy z MAX STREICHER

Zarząd Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. informuje, iż zawarł umowę z MAX STREICHER SPA z siedzibą w Parmie, wykonawcą projektu pod nazwą: „Rozbudowa tłoczni gazu w Gustorzynie wraz z infrastrukturą niezbędną do jej działania” na posadowienie oraz obsługę paliwowo-logistyczną mikrostacji paliw wraz z dostawą oleju napędowego.
Projekt MAX STREICHER SPA jest realizowany na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Generalnego Wykonawcy Baltic Pipe, strategicznego projektu infrastrukturalnego mającego na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na rynku europejskim.
Mikrostacja jest zarządzana najnowszą technologią IT.
Umowa obowiązuje do 31 marca 2022 r. z możliwością przedłużenia, w przypadku wydłużenia prac inwestycji.

3/2021 Wybór członka Rady Nadzorczej

Po śmierci Pana Jerzego Jerschina akcjonariusze uprawnieni dokonali wyboru uzupełniającego, do składu Rady Nadzorczej na kadencję 2020-2023 roku, Pana Macieja Nowaka.
Pan Maciej Nowak jest inwestorem giełdowym oraz managerem od 2007 r. związanym z branżą finansową i inwestycyjną, posiadającym doświadczenie w budowaniu wartości, zarządzaniu oraz rozwoju spółek, zarówno prywatnych, jak i publicznych.

2/2021 Zawarcie umowy o współpracy z Sunday Energy SA

Zarząd Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich _dalej: „Spółka”_ informuje, iż w dniu 28 stycznia 2021 r. Spółka podpisała z Sunday Energy S.A. umowę o współpracy w obszarze fotowoltaiki.

Sunday Energy S.A. to uznany podmiot działający na rynku PV, a zarazem certyfikowany przedstawiciel światowych producentów komponentów OZE. W ramach umowy, Sunday Energy S.A. dostarczy Spółce niezbędne know-how oraz zasoby materiałów i sprzętu, pozwalające na wejście z ofertą do przedsiębiorstw korzystających z technologii, kupujących paliwa czy wyroby hutnicze Spółki oraz pozwoli rozpocząć prace budowlane pierwszej farmy fotowoltaicznej.

Niniejszą informację Zarząd uważa za istotną mając na uwadze plany rozwoju i możliwy wpływ na przyszłe przychody Spółki.

1/2021 Terminy publikacji raportów w roku 2021

Zarząd spółki Ekopol Górnośląski Holding SA z siedzibą w Piekarach Śląskich podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2021 roku ,przekazywanie raportów kwartalnych i raportu rocznego będzie się odbywało w następujących terminach .
Kwartalne:
1. Raport za IV Q 2020 04-02-2021
2. Raport za I Q 2021 05-05-2021
3. Raport za II Q 2021 07-08-2021
4. Raport za III Q 2021 05-11-2021
Raport Roczny za 2020 wstępny termin publikacji 17-05-2021
Zarząd informuje że ewentualne zmiany dat publikacji raportów będą przekazywane w formie raportu bieżącego

2/2022 Nabycie akcji przez Prezesa EGH SA

Zarząd spółki Ekopol Górnośląski Holding SA _”Emitent”_ informuje, że w dniu 24 -01- 2022 r. otrzymał zawiadomienie ,w trybie art. 19 ust 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez Andrzeja Piecucha – prezesa zarządu.

Załącznik

1/2022 Nabycie akcji przez Prezesa EGH SA

Zarząd spółki Ekopol Górnośląski Holding SA _”Emitent”_ informuje, że w dniu 21 -01- 2022 r. otrzymał zawiadomienie ,w trybie art. 19 ust 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez Andrzeja Piecucha – prezesa zarządu

Załącznik

28/2021 Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Ekopol Górnośląski Holding SA _Emitent_ informuje ,ze w dniu 06-12-2021 otrzymał zawiadomienie w trybie art 19 ust 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez Jakuba Szymańskiego – członka rady nadzorczej. Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik

27/2021 Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Ekopol Górnośląski Holding SA _Emitent_ informuje że w dniu 01-12-2021 otrzymał zawiadomienie w trybie art 19 ust 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez Jakuba Szymańskiego – członka rady nadzorczej. Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik

26/2021 Informacja dotycząca wprowadzenia do obrotu nowego produktu

Zgodnie z deklaracją zarządu spółki Ekopol Górnośląski Holding SA ,oraz decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w sprawie zezwolenia na wyprowadzenie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego z dniem 01-12-2021 rok
Spółka wprowadza do obrotu nowy produkt tj benzynę bezołowiową o liczbie oktanowej _RON_95
lub większej, kod CN 27101249.

25/2021 Nabycie akcji przez członka rady nadzorczej

Zarząd spółki Ekopol Górnośląski Holding SA _”Emitent”_ informuje, że w dniu 29 -11- 2021 r. otrzymał zawiadomienie ,w trybie art. 19 ust 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez Jakuba Szymańskiego – członka rady nadzorczej
Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik

24/2021 Nabycie akcji przez członka rady nadzorczej

Zarząd spółki Ekopol Górnośląski Holding SA _”Emitent”_ informuje, że w dniu 24 -11- 2021 r. otrzymał zawiadomienie ,w trybie art. 19 ust 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez Jakuba Szymańskiego- Członka Rady Nadzorczej
Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik

23/2021 Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

Zarząd spółki Ekopol Górnośląski Holding SA _”Emitent”_ informuje, że w dniu 24 -11- 2021 r. otrzymał zawiadomienie ,w trybie art. 19 ust 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez Andrzeja Piecucha- Prezesa Zarządu.
Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik

22/2021 Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

Zarząd spółki Ekopol Górnośląski Holding SA _”Emitent”_ informuje, że w dniu 23 -11- 2021 r. otrzymał zawiadomienie ,w trybie art. 19 ust 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez Andrzeja Piecucha- Prezesa Zarządu.
Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik

21/2021 Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Ekopol Górnośląski Holding SA _”Emitent”_ informuje, że w dniu 23 -11- 2021 r. otrzymał zawiadomienie ,w trybie art. 19 ust 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez Jakuba Szymańskiego- Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik

20/2021 Wyciąg z księgi akcyjnej spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.

W związku z wieloma pytaniami akcjonariuszy oraz osób zainteresowanych działaniami spółki o aktualny akcjonariat , Ekopol Górnośląski Holding S.A. w załączeniu prezentuje wyciąg z księgi akcyjnej na dzień 12.08.2021 roku.

Załącznik

18/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA 02-07-2021

Zarząd Ekopolu Górnośląskiego Holding SA z siedzibą w Piekarach Śląskich _dalej Spółka lub Emitent_ przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA spółki ,które odbyło się w dniu 02-07-2021

Załącznik

16/2021 Umorzenie Subwencji

Zarząd Ekopol Górnoślaski Holding S.A z siedzibą w Piekarach Śląskich _dalej: Spółka_, w nawiązaniu do raportu ESPI nr 17/2020 z dnia 18 maja 2020 r., w którym poinformował o otrzymaniu decyzji w sprawie przyznania subwencji finansowej informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu decyzji w sprawie zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji finansowej, udzielonej Spółce w kwocie 3 500 000 zł. Mocą decyzji ustalono zwolnienie z obowiązku zwrotu subwencji w wysokości 50%, tj. w kwocie 1 750 000 zł. Pozostała część w kwocie 1 750 000 zł zostanie spłacona przez Spółkę zgodnie z harmonogramem – w 24 równych, miesięcznych ratach.

Zarząd przypomina, iż subwencja została udzielona Spółce ze środków publicznych, które zostały przeznaczone na realizację rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego w związku ze skutkami pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę COVID-19.

15/2021 Nabycie akcji przez członka rady nadzorczej Ekopol Górnoślaski Holding SA

Zarząd Ekopol Górnośląski Holding S.A _dalej: „Spółka”, „Emitent”_ zgodnie z art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR informuje, iż w dniu 29 czerwca 2021 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie o transakcjach _nabycie akcji Emitenta_ w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Pana Mirosława Skuza, Członka Rady Nadzorczej
Treść przedmiotowego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego Raportu bieżącego.

Załącznik

14/2021 EGH SA informuje o zwołaniu na dzień 02-07-2021 roku na godz. 12:00 ZWZA

Projekt uchwał na ZWZA znajduje się w załączniku

Załącznik

11/2021 Uruchomienie oferty fotowoltaicznej w spółce Ekopol Górnośląski Holding SA

Zarząd Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. _dalej jako: Spółka, Emitent_ informuje, iż w dniu 24 maja 2021 r. uruchomił specjalną ofertę fotowoltaiczną dedykowaną bazie ponad tysiącu dotychczasowych klientów korzystających z autorskiej technologii Emitenta mikrostacje.pl i dostaw paliw płynnych. Do realizacji tego zadania Spółka 1 maja 2021 r. powołała w strukturach Emitenta nową jednostkę – Ekopol Energy, która będzie skupiać swoją działalność w obszarze fotowoltaiki. Jest to część realizacji strategii Spółki opublikowanej w raporcie bieżącym _51/2020_ „Plany rozwoju Spółki Ekopol Górnośląski Holding SA na lata 2020-2023” w dniu 09 grudnia 2020 r., gdzie Spółka poinformowała o tym iż, do 2023 r. planuje stać się kompleksowym dostawcą rozwiązań paliwowo-energetycznych.

Emitent w ramach Ekopol Energy zaoferuje zakup urządzeń fotowoltaicznych, który będzie rabatowany w zależności od poziomów zamawianego paliwa. Będą to instalacje fotowoltaiczne budowane na parkingach przedsiębiorstw ponad poziomem gruntu, nie ograniczające funkcjonalności dotychczasowego miejsca. Urządzenia zostaną połączone do istniejącej już technologii Emitenta mikrostacje.pl, a ich obsługa oraz monitoring pracy będą możliwe dla klientów spółki w ramach jednego, działającego już systemu zarządzania. Ich zakup będzie możliwy w formie jednorazowej płatności lub leasingu finansowego oferowanego przez podmiot należący do Grupy Kapitałowej Emitenta – Ekoset Direct Investment Sp. z o.o., albo inną instytucję finansową.

Każdy projekt instalacji będzie dostosowywany do wybranego klienta, a komponenty do urządzeń będą pochodziły od spółki Sunday Energy S.A., certyfikowanego przedstawiciela światowych producentów komponentów OZE, z którym spółka w dniu 28 stycznia 2021 r. zawarła umowę o współpracy, co zostało podane w raporcie bieżącym _2/2021_ „Zawarcie umowy o współpracy z Sunday Energy SA”.

Szczegółowe informacje o ofercie fotowoltaicznej Ekopol Energy zostały podane na stronie Emitenta: https://ekopolenergy.pl/ i https://ekopolenergy.pl/sfinansuj-paliwem/.

Niniejszą informację Zarząd uważa za istotną mając na uwadze, iż jest to unikatowe rozwiązanie w skali kraju, którego wdrożenie pozwoli Spółce na istotny wzrost dostaw oleju napędowego, co bezpośrednio wpłynie na przyszłe przychody Spółki.

10/2021 Termin publikacji raportów za rok 2020 spółki EGH SA

Zarząd spółki Ekopol Górnośląski Holding SA z siedzibą w Piekarach Ślaskich podaje ostateczny termin publikacji raportów: jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2020 na dzień 31-05-2021.

6/2021 Zawarcie umowy z MAX STREICHER

Zarząd Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. informuje, iż zawarł umowę z MAX STREICHER SPA z siedzibą w Parmie, wykonawcą projektu pod nazwą: „Rozbudowa tłoczni gazu w Gustorzynie wraz z infrastrukturą niezbędną do jej działania” na posadowienie oraz obsługę paliwowo-logistyczną mikrostacji paliw wraz z dostawą oleju napędowego.
Projekt MAX STREICHER SPA jest realizowany na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Generalnego Wykonawcy Baltic Pipe, strategicznego projektu infrastrukturalnego mającego na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na rynku europejskim.
Mikrostacja jest zarządzana najnowszą technologią IT.
Umowa obowiązuje do 31 marca 2022 r. z możliwością przedłużenia, w przypadku wydłużenia prac inwestycji.

3/2021 Wybór członka Rady Nadzorczej

Po śmierci Pana Jerzego Jerschina akcjonariusze uprawnieni dokonali wyboru uzupełniającego, do składu Rady Nadzorczej na kadencję 2020-2023 roku, Pana Macieja Nowaka.
Pan Maciej Nowak jest inwestorem giełdowym oraz managerem od 2007 r. związanym z branżą finansową i inwestycyjną, posiadającym doświadczenie w budowaniu wartości, zarządzaniu oraz rozwoju spółek, zarówno prywatnych, jak i publicznych.

2/2021 Zawarcie umowy o współpracy z Sunday Energy SA

Zarząd Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich _dalej: „Spółka”_ informuje, iż w dniu 28 stycznia 2021 r. Spółka podpisała z Sunday Energy S.A. umowę o współpracy w obszarze fotowoltaiki.

Sunday Energy S.A. to uznany podmiot działający na rynku PV, a zarazem certyfikowany przedstawiciel światowych producentów komponentów OZE. W ramach umowy, Sunday Energy S.A. dostarczy Spółce niezbędne know-how oraz zasoby materiałów i sprzętu, pozwalające na wejście z ofertą do przedsiębiorstw korzystających z technologii, kupujących paliwa czy wyroby hutnicze Spółki oraz pozwoli rozpocząć prace budowlane pierwszej farmy fotowoltaicznej.

Niniejszą informację Zarząd uważa za istotną mając na uwadze plany rozwoju i możliwy wpływ na przyszłe przychody Spółki.

1/2021 Terminy publikacji raportów w roku 2021

Zarząd spółki Ekopol Górnośląski Holding SA z siedzibą w Piekarach Śląskich podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2021 roku ,przekazywanie raportów kwartalnych i raportu rocznego będzie się odbywało w następujących terminach .
Kwartalne:
1. Raport za IV Q 2020 04-02-2021
2. Raport za I Q 2021 05-05-2021
3. Raport za II Q 2021 07-08-2021
4. Raport za III Q 2021 05-11-2021
Raport Roczny za 2020 wstępny termin publikacji 17-05-2021
Zarząd informuje że ewentualne zmiany dat publikacji raportów będą przekazywane w formie raportu bieżącego