Drukuj

2013-09-28 - 6/2013

Raport RB_ASO

Spółka: EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.

Nabycie akcji przez Lonstrom Investments Limited akcjonariusza Ekopolu Górnośląskiego Holding S.A

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Ekopol Górnośląski Holding S.A z siedzibą w Piekarach Śląskich informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 27-09-2013 r powziął informację o transakcji nabycia 9 544 sztuk akcji w dniu 25-09-2013 r .
Akcjonariusz powiadomił, że posiada 192 000 szt akcji stanowiących 7,40 % udziału w kapitale zakładowym i dającym 5,04 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.ATransakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A w Warszawie

Podstawa prawna: art.70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

27-09-2013 Andrzej Piecuch

Prezes Zarządu

 


Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich,przy ul. Graniczna 7 wpisany do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000262988,
Regon 270052016, Kapitał, Akcyjny: 3 917 743,32 PLN