Drukuj

2012-10-22 - 27/2012

Uchwała nr 1 z dnia 18-10-2012 r. Rady Nadzorczej Ekopolu Górnośląskiego Holding SA

Zarząd EGH SA informuje, iż dnia 18-10-2012 r. Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Ekopolu Górnośląskiego Holding SA za rok 2012, jednogłośnie wybrała następującego audytora: 
BUFIKS Biuro Usług Finansowo-Księgowych spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Sokolskiej 3, lista KIBR nr 660.
Audytor przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok oraz dokona sprawdzenia, czy informacje zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności jednostki uwzględniają postanowienia określone w art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości i są zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym za rok 2012. 
Badanie powinno zostać przeprowadzone w terminie od 01-03-2013 r. do 31-05-2013 r.


Osoby reprezentujące spółkę:

źródło: http://newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=EGH&id=38342&id_tr=1


Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich,przy ul. Graniczna 7 wpisany do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000262988,
Regon 270052016, Kapitał, Akcyjny: 3 917 743,32 PLN