Drukuj


W okresie 23.02.2010 do 31.12.2014 r. usługi Autoryzowanego Doradcy na rzecz EKOPOLU GÓRNOŚLĄSKIEGO HOLDING S.A.świadczyła Kancelaria Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Komandytowa Izabella Żyglicka i Wspólnicy. Na mocy § 3 ust. 2 pkt 18) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" spółka EGH nie korzysta z usług żadnej kancelarii w charakterze autoryzowanego doradcy.

"Na wniosek emitenta Organizator Alternatywnego Systemu może, po zapoznaniu się z opinią Autoryzowanego Doradcy, zwolnić emitenta z obowiązku współpracy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie współdziałania w wypełnianiu przez emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie oraz monitorowania prawidłowości wypełniania przez emitentów tych obowiązków, a także bieżącego doradzania emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych w alternatywnym systemie, przed upływem okresu 3 lat, nie wcześniej jednak niż po upływie 1 roku od dnia pierwszego notowania, jeżeli przemawia za tym dotychczasowe prawidłowe wykonywanie przez emitenta obowiązków wynikających z Regulaminu ASO, w szczególności obowiązków informacyjnych."

Zakończenia współpracy z Autoryzowanym Doradcą dotyczy raport 29/2014 z dnia 2014-12-17

 

 

 


Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich,przy ul. Graniczna 7 wpisany do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000262988,
Regon 270052016, Kapitał, Akcyjny: 3 917 743,32 PLN