Drukuj

2020-12-09 - Plany rozwoju Spółki Ekopol Górnośląski Holding SA na lata 2020-2023

Zarząd Ekopolu Górnośląskiego Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich _dalej "Spółka"_ informuje, iż w dniu 09 grudnia 2020 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia planów rozwoju Spółki na lata 2020-2023.
Wśród celów do realizacji Spółka wymienia m.in.:
- rozpoczęcie działalności w obszarze fotowoltaiki: dystrybucję rozwiązań fotowoltaicznych oraz budowę farm w celu ich późniejszej odsprzedaży,
- zakończenie projektu deweloperskiego "Dolina Dramy", osiedla 25 nowoczesnych domków jednorodzinnych.
Realizacja powyżej wymienionych działań strategicznych istotnie przyczyni się do wzrostu wartości Spółki, co pozwoli na osiągnięcie odpowiedniego poziomu kapitalizacji _ok. 54 mln zł_, niezbędnego do zmiany rynku notowań na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
Spółka planuje do 2023 r. stać się kompleksowym dostawcą rozwiązań paliwowo-energetycznych.
Szczegółową treść przyjętych planów stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Prezentacje PDF


Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich,przy ul. Graniczna 7 wpisany do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000262988,
Regon 270052016, Kapitał, Akcyjny: 3 917 743,32 PLN