Drukuj

2017-07-24 - Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych

Zarząd Ekopolu Górnośląskiego Holding SA realizując uchwałę nr 5 NWZA z 03-08-2016 r informuje, że w wyniku transakcji dokonanych przez Spółkę podczas sesji zwykłych na rynku NewConnect w dniach od 17.07.2017 do 21.07.2017 r. Spółka nabyła łącznie 5490 sztuki akcji własnych po średniej cenie wynoszącej 2,21 zł. Nabyte akcje stanowią 0,212 % łącznej ilości akcji Spółki i dają prawo do 0,144 % głosów na WZA Spółki.

Spółka przed nabyciem akcji wskazanych w niniejszym komunikacie posiadała 66 500 sztuk akcji własnych Spółki stanowiących 2,563 % łącznej ilości akcji, dających prawo do 1,749 % głosów na WZA Spółki.
Po nabyciu akcji wskazanych w niniejszym komunikacie Spółka posiada łącznie 71 990 sztuk akcji stanowiących 2,775 % łącznej ilości akcji dających prawo do 1,893 % głosów na WZA Spółki.
Jednocześnie Zarząd załącza szczegółowy raport z danymi o każdej transakcji zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 17.07.2017 do 21.07.2017 roku.

art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji 2016/1052 w związku z art. 5 ust. 3 Rozporządzenia MAR.


Załączniki:

Szczegółowy raport transakcji nr 44 za okres od 2017-07-17 do 2017-07-21


Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich,przy ul. Graniczna 7 wpisany do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000262988,
Regon 270052016, Kapitał, Akcyjny: 3 917 743,32 PLN