Drukuj

2017-06-12 - Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych

Zarząd Ekopolu Górnośląskiego Holding SA realizując uchwałę nr 5 NWZA z 03-08-2016 r informuje, że w wyniku transakcji dokonanych przez Spółkę podczas sesji zwykłych na rynku New
Connect w dniach od 05.06.2017 do 09.06.2017 r. Spółka nabyła łącznie 527 sztuki akcji własnych po średniej cenie wynoszącej 2,90 zł . Nabyte akcje stanowią 0,020 % łącznej ilości akcji Spółki i dają prawo do 0,014 % głosów na WZA Spółki.
Spółka przed nabyciem akcji wskazanych w niniejszym komunikacie posiadała 60 601 sztuk akcji własnych Spółki stanowiących 2,336 % łącznej ilości akcji, dających prawo do 1,594 % głosów na WZA Spółki.
Po nabyciu akcji wskazanych w niniejszym komunikacie Spółka posiada łącznie 61 128 sztuk akcji stanowiących 2,356 % łącznej ilości akcji dających prawo do 1,608 % głosów na WZA Spółki.
Jednocześnie Zarząd załącza szczegółowy raport z danymi o każdej transakcji zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 05.06.2017 do 09.06.2017 roku.
- art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji 2016/1052 w związku z art. 5 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:


Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich,przy ul. Graniczna 7 wpisany do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000262988,
Regon 270052016, Kapitał, Akcyjny: 3 917 743,32 PLN