Drukuj

2017-05-22 - 28/2017

Zarząd Ekopolu Górnośląskiego Holding SA realizując uchwałę nr 5 NWZA z 03-08-2016 r informuje, że w wyniku transakcji dokonanych przez Spółkę podczas sesji zwykłych na rynku NewConnect w dniach od 15.05.2017 do 19.05.2017 r. Spółka nabyła łącznie 583 sztuki akcji własnych po średniej cenie wynoszącej 3,05 zł . Nabyte akcje stanowią 0,022 % łącznej ilości akcji Spółki i dają prawo do 0,015 % głosów na WZA Spółki.
Spółka przed nabyciem akcji wskazanych w niniejszym komunikacie posiadała 59 487 sztuk akcji własnych Spółki stanowiących 2,293 % łącznej ilości akcji, dających prawo do 1,564% głosów na WZA Spółki.
Po nabyciu akcji wskazanych w niniejszym komunikacie Spółka posiada łącznie 60 070 sztuk akcji stanowiących 2,315 % łącznej ilości akcji dających prawo do 1,58 % głosów na WZA Spółki.
Jednocześnie Zarząd załącza szczegółowy raport z danymi o każdej transakcji zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 15.05.2017 do 19.05.2017 roku.
Podstawa prawna:
art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji 2016/1052 w związku z art. 5 ust. 3 Rozporządzenia MAR.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:


Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich,przy ul. Graniczna 7 wpisany do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000262988,
Regon 270052016, Kapitał, Akcyjny: 3 917 743,32 PLN