Drukuj

2017-05-15 - Zmieniony projekt uchwały

Na podstawie pkt.3 „Procedur i Warunków Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu” Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zgłosił zmieniony projekt uchwały Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich które odbędzie się 29 maja 2017.
Projekt uchwały w załączeniu.

Podstawa prawna : §4 ust.2 pkt 1,2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „ Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku .

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:


Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich,przy ul. Graniczna 7 wpisany do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000262988,
Regon 270052016, Kapitał, Akcyjny: 3 917 743,32 PLN