Zwołanie ZWZA przez spółkę Ekopol Górnośląski Holding SA

2019-05-17

Piekary Śląskie, dnia 17.05.2019 r.
OGŁOSZENIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Zarząd Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sadowym pod nr KRS 0000262988 _zwanej dalej "Spółką"_, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 18.06.2019 roku o godz. 12.00, które odbędzie się w siedzibie spółki w Piekarach Śląskich przy ul. Granicznej 7
GPS: N 50o21`53.42" E 18o56`59.13"_, z następującym przewidywanym porządkiem obrad:
I. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
II. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
III. Objęcie obrad przez Przewodniczącego Zgromadzenia;
IV. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
V. Wybór komisji Skrutacyjnej;
VI. Przyjęcie porządku obrad;
VII. Przedstawienie i rozpatrzenie:
a_ sprawozdania Zarządu z działalności Ekopolu Górnośląskiego Holdingu S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
b_ sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Ekopolu Górnośląskiego Holdingu S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. ,
c_ skonsolidowanego sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej EGH SA za rok obrotowy 2018.
d_ sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej EGH SA oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Ekopolu Górnośląskiego Holdingu S.A. jako organu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. zawierającego m.in. zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, ocenę systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem
VIII. Zapoznanie się z opinią Rady Nadzorczej dotyczącą spraw wniesionych na Walne Zgromadzenie
IX. Podjęcie uchwał w sprawie:
a_ zatwierdzenia sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018;
b_ zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej EGH SA za rok obrotowy 2018;
c_ udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Andrzejowi Piecuchowi;
d_ udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Mirosławowi Szarawarskiemu
e_ udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Stefanowi Obszarskiemu;
f_ udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Szymańskiemu;
g_ udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Jerschina;
h_ udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Skuza;
i_ udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Beacie Surmańskiej;
2
j_ podziału zysku Spółki;
X. Wolne Wnioski
XI. Zamknięcie Zgromadzenia.
Procedury i Warunki Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
1. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które będą akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji _rekord date_, czyli 2.06.2019. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych
2. Prawo akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami Ekopolu Górnośląskiego Holdingu S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
W celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu:
a_ Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni nie wcześniej niż po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż 02.06.2019r, roku zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
b_ Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela w formie dokumentu powinni złożyć je w Spółce najpóźniej w dniu 02.06.2019 r. i nie odebrać przed końcem 02.06.2019 r. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku, w firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
Akcjonariusze posiadający akcje imienne oraz zastawnicy i użytkownicy są uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu, jeżeli będą figurować w księdze akcyjnej w dniu 02.06.2019 r.
3. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. 28.05.2019 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: eg@eg.com.pl.
4. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: eg@eg.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
3
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem powinny być zgłaszane najpóźniej w dniu poprzedzającym datę Walnego Zgromadzenia
5. Prawo do zgłaszania podczas Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad
Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał oraz wnioski z propozycjami zmian do projektów uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zgłaszane projekty uchwał oraz wnioski powinny być sporządzone na piśmie, odrębnie dla każdej sprawy oraz zawierać oznaczenie akcjonariusza. Projekt uchwał oraz wnioski dotyczące danej sprawy powinny być zgłaszane wraz z uzasadnieniem Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia do czasu zamknięcia dyskusji w tej sprawie.
6. Wykonywanie prawa głosu
Akcjonariusze uczestniczyć mogą w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru _składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza_.
Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru _składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza_.
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być zeskanowane do formatu PDF.
Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja Może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika jest dostępny na stronie internetowej Spółki: http://www.eg.com.pl/.
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres poczty elektronicznej: eg@eg.com.pl i zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika oraz odpis dokumentu pełnomocnictwa lub jego treść. Po przybyciu na Zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub wydruk pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do
4
wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
7. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządzona z uwzględnieniem treści przepisów art. 4063 § 6 Ksh, 407 Ksh będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Piekarach Śląskich przy ul. Granicznej 7. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
Projekty uchwał Zgromadzenia zostaną udostępnione na stronie internetowej Spółki oraz zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.
Dokumenty oraz informacje dotyczące Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki: http://www.eg.com.pl/.
ZARZĄD Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna:
Andrzej Piecuch Prezes Zarządu
Mirosław Szarawarski Vice-Prezes Zarządu

Nasi partnerzy

Wyróżnienia

Używamy plików cookie, aby zapewnić bezproblemowe i wygodne korzystanie z naszej strony. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na politykę cookie. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapraszamy na stronę Polityka plików cookie.